Regulamin promocyjnej usługi „CYFRA+ONLINE”

I. Postanowienia wstępne


  1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, w tym warunki techniczne,  usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach akcji promocyjnej polegającej na udostępnianiu treści audiowizualnych rozpowszechnianych w systemach teleinformatycznych przez Canal+ Cyfrowy Spółkę Akcyjną, zwaną dalej „Operatorem CYFRY +”.
 
  1. Usługa objęta niniejszym Regulaminem ma charakter testowy, promocyjny, nieodpłatny i ograniczony czasowo. Operator CYFRY+ ma prawo w każdym czasie zakończyć, ograniczyć lub  czasowo zawiesić  świadczenie tej usługi.

II. Pojęcia i definicje

1. Usługa CYFRA+ ONLINE - usługa medialna polegająca na zapewnieniu Abonentowi CYFRY+, w wybranym przez niego czasie, jednorazowego lub wielokrotnego dostępu do wybranych Programów  Telewizyjnych i/lub Filmów znajdujących się w aktualnej ofercie Operatora CYFRY+.
 
2. CYFRA+ ONLINE – serwis internetowy dostępny na stronie www.cyfraplus.pl/online, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa CYFRA+ ONLINE.
 
3. Film - film lub inna forma audiowizualna dostępne na żądanie Abonenta, będące w aktualnej ofercie Operatora CYFRY+ w ramach Usługi CYFRA+ ONLINE.
 
4.Program Telewizyjny – wybrane programy telewizyjne, których nadawcą jest Operator CYFRY+ dostępne dla Abonentów w ramach aktualnej Usługi CYFRA+ ONLINE.

5. Sprzęt – komputer posiadający dostęp do sieci Internet i umożliwiający korzystanie z przeglądarek stron internetowych.
 
6. Pakiet/Zestaw/Opcja – określone zbiory programów telewizyjnych, dostępne dla Abonenta na podstawie Umowy o Abonament.
 
7. Abonent – osoba, która zawarła z Operatorem CYFRY+ Umowę o Abonament.
 
8. ICA - Internetowe Centrum Abonenta


III. Zasady świadczenia usług

1. Usługa CYFRA+ ONLINE dostępna jest jedynie dla Abonentów spełniających warunki określone w Regulaminie.

2. Usługa CYFRA+ ONLINE umożliwia Abonentowi dostęp do Programów Telewizyjnych i/lub Filmów na zasadach określonych w Regulaminie. Abonent w zależności od posiadanego Pakietu/Zestawu/Opcji będzie miał dostęp do określonych Programów Telewizyjnych i/lub Filmów, w pozostałym zaś zakresie informowany będzie o braku uprawnień do określonej części przedmiotowej usługi. Lista  dostępnych dla danego Abonenta Programów Telewizyjnych i/lub Filmów dostępnych w ramach Usługi CYFRA+ ONLINE widoczna jest na stronach serwisu tej usługi.

3. W ramach Usługi CYFRA+ ONLINE Operator CYFRY+ umożliwia Abonentom dostęp jedynie do wybranych przez Operatora CYFRY+ aktualnie nadawanych pozycji z  Programów Telewizyjnych i/lub Filmów, które Abonent odbiera w ramach posiadanego przez siebie Pakietu/Zestawu Promocyjnego i/lub Opcji.

4. W celu skorzystania z Usługi CYFRA+ ONLINE konieczne jest:

a)    posiadanie przez Abonenta Sprzętu spełniającego warunki techniczne opisane w niniejszym Regulaminie,
b)    uruchomienie strony internetowej www.cyfraplus.pl/online,
c)    podanie w trakcie rejestracji, w serwisie CYFRA+ ONLINE:
-    PESEL (lub NIP w przypadku umowy zarejestrowanej na firmę),
-    hasło,
-    numer abonenta,
-    numer umowy oraz
-    aktualny adres e-mail,
d)    zaakceptowanie Regulaminu serwisu  CYFRA+ ONLINE (dostępne w czasie rejestracji w serwisie CYFRA + ONLINE),
e)    potwierdzenie aktywacji konta w usłudze CYFRA+ ONLINE, klikając w link aktywacyjny zamieszczony w e-mailu przesłanym na adres poczty elektronicznej podany w czasie rejestracji w serwisie CYFRA+ ONLINE

5. Korzystanie przez Abonenta z Usługi CYFRA+ ONLINE jest uzależnione od łącznego spełnienia następujących warunków:

a) posiadanie przez Abonenta zawartej Umowy o Abonament na odbiór Programów Telewizyjnych, z którego pochodzi wybrany przez Abonenta Program Telewizyjny i/lub Film oraz

b)     zalogowanie się do serwisu CYFRA+ ONLINE (po uprzedniej rejestracji na stronach serwisu, logowanie do Usługi wymaga wpisania adres e-mail i hasła, podanych przy łączeniu konta)  oraz

c) brak jakichkolwiek zaległości Abonenta w płatnościach należności z tytułu zawartej Umowy o Abonament.

6. Abonent może korzystać z Usługi CYFRA + ONLINE, w tym z Programów Telewizyjnych i/lub Filmów udostępnianych w ramach Usługi CYFRA+ ONLINE jedynie do własnego użytku osobistego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zakazane jest publiczne rozpowszechnianie, rozprowadzanie, kopiowanie, nagrywanie oraz dystrybucja  Programów Telewizyjnych i/lub Filmów w jakiejkolwiek formie, jak również udostępnianie podmiotom trzecim w jakiejkolwiek formie login-u oraz hasła do ICA i CYFRA+ ONLINE.

7. Operator CYFRY+ zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany usługi, okresu ich dostępności dla Abonenta, metod dostępu do Programów Telewizyjnych i/lub Filmów oraz aktualizowania opisów poszczególnych Programów Telewizyjnych i/lub Filmów.


IV. Warunki techniczne świadczenia usługi CYFRA+ONLINE

1. Korzystanie z Usługi CYFRA+ ONLINE jest możliwe pod warunkiem posiadania odpowiedniego Sprzętu.

2. W celu korzystania z Usługi CYFRA+ ONLINE Sprzęt musi spełniać szczegółowe, minimalne wymagania:

A. komputery PC:

a)    procesor -  minimum 1,6 GHz*,
b)    pamięć RAM – minimum  512 MB*,
c)    system operacyjny**: Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X 10.4.11,
d)    przeglądarka WWW: dla systemu operacyjnego Windows: Internet Explorer 7.0, Mozilla ,Firefox 3.0, Chrome 4.0, dla systemu operacyjnego Mac OS X: Safari 3.0, Mozilla Firefox 3.0
e)    komponent Silverlight 4.0,
f)    połączenie internetowe o minimalnej przepustowości 512 kbps*.

B.  inne urządzenia Apple:

a)    iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPad 1, iPad 2, nowy iPad, iPod touch 3G (trzeciej generacji, z pamięcią 32GB lub 64 GB), iPod touch 4G (czwartej generacji – wszystkie wersje),
b)    system operacyjny iOS 4.0 (i jego nowsze wersje) ,
c)    korzystanie z sieci WiFi (odbiór stacji telewizyjnych dostępnych w serwisie NIE BĘDZIE możliwy przez sieć GSM).

ponadto:

- Usługa CYFRA+ONLINE  na ww. urządzeniach Apple jest ograniczona wyłącznie do  możliwości odbioru nadawanych i dostępnych w tej usłudze Programów Telewizyjnych,

- na ww. urządzeniach Apple wymagane jest zainstalowanie dodatkowo płatnej aplikacji CYFRA+ONLINE, dostępnej w App Store,

- zakupienie aplikacji CYFRA+ONLINE w App Store, bez  jednoczesnego posiadania  zawartej Umowy o Abonament CYFRA +  i bez konta w serwisie CYFRA+ ONLINE, nie pozwoli na dostęp do Programów Telewizyjnych oferowanych w usłudze.* Do oglądania programów w rozdzielczości HD niezbędny będzie dwurdzeniowy procesor,
co najmniej 2 GB pamięci RAM oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 4 Mbps.

** Linux: właściciele praw do programów i transmisji telewizyjnych respektują aktualnie jedynie zabezpieczenia oferowane do systemów Windows i określonych urządzeniach z Mac OS, dlatego serwis CYFRA+ ONLINE ie będzie początkowo dostępny z komputerów pracujących tylko i wyłącznie na linuxie.


3. W czasie korzystania z Usługi CYFRA+ ONLINE mogą wystąpić krótkie przerwy w dostępie do obrazu lub dźwięku Programów Telewizyjnych i/lub Filmów (np. przeskoki, zwolnione wyświetlanie obrazów itp.), spowodowane zakłóceniami niezależnymi od Operatora CYFRY+.

4. Operator CYFRY+ nie świadczy usług instalacji, tj. czynności technicznych mających na celu zestawienie i uruchamianie Sprzętu, umożliwiających Abonentowi korzystanie z Usługi CYFRA+ ONLINE.V. Świadczenie usługi CYFRA+ ONLINE

1. W celu korzystania z Usługi CYFRA+ ONLINE Abonent zobowiązany jest poddać się procesowi autoryzacji dostępu do Usługi CYFRA+ ONLINE oraz wskazać Program Telewizyjny i/lub Film, tóry ma zamiar odtworzyć. Udostępnienie  wybranych przez Abonenta Programów  Telewizyjnych i/lub Filmów nastąpi niezwłocznie, w miarę możliwości technicznych, po pozytywnym zakończeniu procesu autoryzacji.

VI. Dostępność usługi CYFRA+ONLINE

1. Operator CYFRY+  biorąc pod uwagę testowy, promocyjny charakter usługi, nie gwarantuje ciągłego, prawidłowego działania tej usługi i  nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za przerwy w możliwości korzystania z Usługi CYFRA+ ONLINE lub znaczne pogorszenie jakości sygnału. Usługa CYFRA+ ONLINE dostępna jest z wykorzystaniem internetowej transmisji danych, w trakcie której mogą zaistnieć pozostające poza kontrolą Operatora CYFRY+ obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotowej usługi. Operator CYFRY+ zastrzega sobie, iż takie okoliczności i czynniki jak: warunki pogodowe uniemożliwiające transmisję, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakość sygnału będąca konsekwencją nieprawidłowej instalacji, usterka, odłączony od zasilania Komputer, awaria Komputera, mogą mieć wpływ na brak dostępności dla Abonenta do tej usługi.

2.Operator CYFRY+ nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie lub niesprawność urządzeń końcowych oraz innych urządzeń należących do Abonenta i wykorzystywanych przez niego w trakcie korzystania z Usługi CYFRA+ ONLINE, a także nie ma obowiązku dokonywania ich napraw, regulacji lub adaptacji.

3. Operator CYFRY+ biorąc pod uwagę testowy, promocyjny charakter usługi, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia i błędy w świadczeniu Usługi CYFRA+ ONLINE, w tym związane z oprogramowaniem zainstalowanym na Sprzęcie Abonenta.

4. Operator CYFRY+ nie gwarantuje prawidłowego działania Usługi CYFRA+ ONLINE Abonentom nie spełniającym wymogów technicznych przewidzianych dla Sprzętu.VII. Zawieszenie i zaprzestanie świadczenia usługi CYFRA+ONLINE

1. Operator CYFRY+ może w każdej chwili zawiesić świadczenie na rzecz Abonenta Usługi CYFRA+ ONLINE jeżeli  Abonent dopuści się naruszenia jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu.  

2.  Operator CYFRY+ ma prawo według swojego uznania do całkowitego zaprzestania świadczenia Usługi CYFRA+ ONLINE wszystkim Abonentom.VIII. Wsparcie techniczne

1. Abonent może uzyskać podstawowe wsparcie techniczne związane z działaniem Usługi CYFRA+ ONLINE korzystając z zakładki „pomoc” i/lub „najczęściej zadawane pytania” znajdujących się na stronach serwisu Usługi  CYFRA+ONLINE lub dzwoniąc do Centrum Telefonicznego Abonentów pod nr telefonu: 801 066 066 lub 22 310 45 45.


IX. Postępowanie reklamacyjne

W sprawach związanych ze zgłaszaniem reklamacji w zakresie Usługi CYFRA+ ONLINE stosuje się postanowienia Regulaminu Umowy o Abonament, przy czym reklamacje mogą być składane w terminie 7 dni od daty wykonania  (niewykonania, niewłaściwego wykonania usługi).


X. Inne postanowienia


1.  W ramach Usługi CYFRA+ ONLINE Abonent ma możliwość połączenia  i skorzystania z innych usług, widocznych na stronach serwisu Usługi CYFRA+ ONLINE. Korzystanie z tych usług odbywać się będzie  na zasadach określonych w odrębnych regulaminach tych usług.
XI. Postanowienia końcowe

  1. Operator CYFRY+ uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu w niezbędnym zakresie w każdym czasie. Zmiany w Regulaminie stają się obowiązujące w momencie ich udostępnienia przez  Operatora CYFRY+ na stronie www.cyfraplus.pl lub www.cyfraplus.pl/online . Regulamin dostępny jest także w siedzibie Operatora CYFRY+  przy ul. Gen Sikorskiego 9 w Warszawie.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 listopada 2011 roku i w niniejszej wersji obowiązuje do jego odwołania lub jego zmiany przez Operatora CYFRY+.
CANAL+ Cyfrowy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Operator CYFRY+”)
al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000427395, kapitał zakładowy 441 176 000 złotych, w całości wpłacony
NIP 526–22–46–271
Dostawcą usługi jest CANAL+ Cyfrowy Spółka Akcyjna, al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, www.canalpluscyfrowy.pl , public.relations @ cplus.com.pl
Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

CANAL+ Cyfrowy Spółka Akcyjna, al. gen. W. Sikorskiego 9, 02-758 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy
KRS 0000427395, NIP: 526-22-46-271, kapitał zakładowy 441 176 000 złotych, w całości wpłacony
insysplay.com platforma video